Adatvédelmi Nyilatkozat

I. Alapelvek 

Személyes és egészségügyi adatot kezelni csak meghatározott célból, jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. Csak olyan adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie a célnak. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az ADATKEZELŐ rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek. Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

A Pro-QALY Kft. mint adatkezelő (székhely 4032 Debrecen, Poroszlay 51 sz.) és mint a www. hormoninfo. hu internetes címen elérhető portál üzemeltetője, jelen adatvédelmi szabályzata útján tájékoztatja felhasználóit (a továbbiakban: érintett), hogy tiszteletben tartja a fenti alapelveke, az érintett személyhez fűződő jogait és adatai kezelése során az alábbiak alapján jár el: 

Adatkezelési és adatvédelmi tájékoztató, az időközben módosulandó jogszabályi háttérrel és egyéb belső szabályzattal való összehangolása miatti megváltoztatására a jogot fenntartja. Az adatvédelmi szabályzat mindenkor hatályos változata a felhasználók számára elérhető a weboldalon.

A fentieken kivül kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy a személyes adatok gyűjtése, kezelése, felhasználása, feldolgozása és esetleges továbbítása során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény, valamint a 2018. május 25. napjától alkalmazandó, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679/EU rendelet, azaz a GDPR és az egyéb vonatkozó jogszabályok, nemzeti és nemzetközi ajánlások rendelkezéseit megtartva járunk el.

 

II. Értelmező rendelkezések

Adatállomány

Az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

Adatfeldolgozás

Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik;

Adatfeldolgozó

Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi;

Adatkezelés

Az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők rögzítése;

Adatkezelő

Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

Adatmegsemmisítés:

Az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.

Adattovábbítás

Az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

Adattörlés

Az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;

Adatvédelmi Incidens

Személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

EGT-Állam

Az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez;

Érintett

Bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;

Harmadik Ország

Minden olyan állam, amely nem EGT-állam;

Harmadik Személy

Olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

Hozzájárulás

Az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

Különleges adat

 

a) faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat.

Nyilvánosságra Hozatal

Az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

Személyes Adat

Az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

Tiltakozás

Az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri;

III. Tájékoztatás személyes adatok kezeléséről

Az adatkezelő az érintettet – egyértelműen, közérthetően és részletesen – a jelen szabályzatban foglaltak szerint tájékoztatja személyes adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyekről, az adatkezelés időtartalmáról, arról, hogy az érintett személyes adatait az adatkezelő az érintett hozzájárulásával és/vagy az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, illetve az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából kezeli, továbbá arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatás kiterjed az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

III/1 Az adatkezelő

 • Név: Pro-QALY Kft. (a továbbiakban: adatkezelő)
 • Székhely: 4032 Debrecen, Poroszlay út 51.
 • Telefon: +36 30 9437914
 • Internetes elérhetősége: http://www.hormoninfo.hu/
 • Cégjegyzékszám: 09-09-010003
 • Adószám: 13116868-2-09
 • Elérhetőség: info@pro-qaly.hu *

III/2 Adatfeldolgozók:

Név

Székhely

Adatfeldolgozói feladat

Dual P Systems Bt.

4029 Debrecen Szappanos u. 3.

Online tárhely biztosítása

 

 

Rendszergazdai feladatok

A szerveren tárolt adatok biztonságáról a Dual P Systems Bt. gondoskodik az alábbi elvek betartásával:

 1. A Szolgáltató a tőle elvárható gondossággal óvja az Előfizető által a Szolgáltató szerverein elhelyezett adatokat, azonban nem vállal felelősséget az adatokért, sem az adatok elvesztéséből származó károkért.
 2. A Szolgáltató köteles az Előfizető személyes adatainak kezelésének műszaki biztonságát biztosítani, és műszaki intézkedésekkel meggátolni azt, hogy a személyes adatokhoz illetéktelen személyek hozzáférhessenek.
 3. A Szolgáltató vállalja, hogy az Előfizetőket tartalmazó adatbázisát olyan rendszeren tárolja, amely a felhasználók egyedi azonosítását megköveteli, és biztosítja, hogy az abban foglalt adatokhoz csak az arra jogosult személyek férhetnek hozzá.
 4. A Szolgáltató köteles megfelelő biztonsági intézkedéseket tenni az automatizált adatállományokban tárolt személyes adatok védelme érdekében a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, vagy véletlen elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozására.
 5. A Szolgáltató a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat: a ) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás) b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége) c) változatlansága igazolható (adatintegritás) d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (bizalmas jelleg, ellenálló képesség) legyen.
 6. A különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítani kell, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók, és az érintetthez rendelhetők. A személyes adatok automatizált feldolgozása során az adatkezelő biztosítja a jogosulatlan adatbevitelmegakadályozását, az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés segítségével történő használatának megakadályozását, annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították, vagy továbbíthatják, annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor és ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe,a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön.
 7. A Szolgáltatónak az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel kell lenni a technika mindenkori fejlettségére. Az Adatkezelő olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt. A Szolgáltató az adatkezelés során megőrzi a ) a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult; b) a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét; c) a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult felhasználónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

A VIP tagság befizetésével kapcsolatos pénzügyi tranzakciót a SimplePay végzi, ezért az ott megadott adatok biztonságáért a SimplePay rendszer tulajdonosa (OTP Mobil Kft.) a felelős. 

Az Adatvédelmi Nyilatkozat elfogadásával tudomásul veszem, hogy a Pro-QALY Kft (székhely: Debrecen, Poroszlay út 51. sz.) www.hormoninfo.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.), mint adatfeldolgozó részére.

Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi:

 • Vásárló email címe
 • Vásárló telefonszáma
 • Vásárló számlázási címe
 • Vásárolt termék adatai (termék megnevezése, termék ára, termék mennyisége, termék kódja, termék áfája)

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff

 

III/3. A személyes adatok kezelésének jogalapja, célja és időtartama

III/3.1. Személyes és egészségügyi adatok kezelésének jogalapja

A Pro-QALY Kft. adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: „GDPR”);
 • 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: „Infotv.”)
 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről („Ptk.”)
 • 2000. évi C. törvény a számvitelről („Számv.tv.”)
 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről („Eker. tv.”)
 • 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről („Eht.”)
 • 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység egyes korlátairól („Grt.”)
 • Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény
 • Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény
 • Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezelésének egyes kérdéseiről szóló 62/1997. (XII. 21.) NM rendelet
 • A Magyar Orvosi Kamara Etikai Kódexe

III/3.2. VIP tagságra vonatkozó adatok kezelése

III/3.2.1. Kezelt adatok köre

A VIP tagságra történő regisztráció: név, e-mail cím. 
(A felhasználónév és jelszó adatait az adatkezelők nem ismerik.)

A számlázás: név és cím

Az egészségügyi előzmények megkereséséhez (pl. korábbi megjelenés a Pro-QALY rendelésén) és kiegészítő kommunikáció céljából:  TAJ számot és a  telefonszám megadása is kérjük.

A fenti adatok kezelésének  jogalapja az adatkezelő azon jogos érdeke, hogy a felhasználókat azonosítani tudja.

Konzultáció során: egészségügyi adatok: megelőző, diagnosztikai, terápiás, rehabilitációs adatok megadása.

III/3.2.2. Adatkezelés célja

 • Az adatkezelés célja, hogy az adatkezelő biztosítsa, hogy az oldalra csak a regisztrált személyek léphessenek be és személyes, további egészségügyi adataikhoz más felhasználó ne férhessen hozzá.
 • Az adatkezelés további célja, hogy a szolgáltatás (tanácsadás) igénybevételéhez kapcsolódóan a tag beazonosítása, kapcsolattartás, továbbá egészségi állapotának megfelelő tanácsadás nyújtása.
 • Az Ön azonosításához szükséges adatok, kapcsolattartáshoz szükséges adatokat (lakcím telefonszám, e-mail cím) , továbbá az Ön által feltöltött egészségügyi adatok (TAJ szám, korábbi és látható tünetek fényképei, az adatkezelő által kért aktuális klinikai panaszok, tünetek, laboratóriumi eredmények, alkalmazott gyógyszerek)
 • Felhasználónév és jelszó megadása a portál igénybevételének elengedhetetlen feltétele. A felhasználónév és jelszó hiányában az érintett nem tud a portálra bejelentkezni.
 • A már regisztrált tag később a koráábban már megadott e-mail címmel és jelszóval tud ismét belépni, az általa korábban előre meghatározott időtartamon belül.
 • Az e-mail címmel tudja az adatkezelő nyíilvántartani az internetes portál tagjainak számát, továbbá tájékoztatni a tagokat a fontosabb új információkról.

III. 2.3. Az adatok kezelésének időtartama

Adatait - abban az esetben, ha adatainak törlését Ön nem kéri vagy saját felhasználói felületén Ön nem törli - az idevonatkozó szabályozásban meghatározott ideig - akkor is megőrizzük, ha az Ön által kiválasztott tanácsadási (VIP tagság) időtartama lejárt. Ennek célja, hogy ismételt regisztráció esetén az előzményben szereplő adatok alapján új egészségügyi panaszára, állapotának változására pontosabb választ kaphasson.

Felhívjuk figyelmét arra, hogy amennyiben adatainak törlése mellett dönt, és később ismét igénybe kívánja venni a weblap tanácsadás szolgáltatását - adatait ismét fel kell tölteni.

IV. Adatbázisokban tárolt adatok

A webhely mögött álló kiszolgáló infrastruktúrában adatai fizikai és logikai adatvédelemmel ellátott, különböző elveken alapuló ún. adatbázisokban tárolódnak. Adatai más adatokkal együtt strukturált adatok összességét eredményezik, amelyeket tárolásukra, lekérdezésükre, szerkesztésükre, összefoglalóan szervezésükre alkalmas szoftvereszközökkel kezelünk.

IV.1. Cookie-k

A cookie-k kis adatfájlok, amelyeket a böngésző helyez el a Felhasználó számítógépén vagy eszközén. Többek között információt gyűjtenek, megjegyzik a látogató egyéni beállításait, és általánosságban megkönnyítik a weboldal használatát a felhasználók számára. A cookie-k önmagukban nem gyűjtik a számítógépen vagy a fájlokban tárolt adatokat.

A sütik feladata

 • információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;
 • megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket;
 • megkönnyítik a weboldal használatát;
 • minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék az Adatkezelő weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika)

Az Adatkezelő weboldalán alkalmazza a Google Analytics mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával az Adatkezelő információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalt. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.

Az Ön hozzájárulása

A honlap böngészésével elfogadja, hogy cookie-kat helyezzünk el az Ön számítógépén abból a célból, hogy elemezni tudjuk, hogyan használja honlapunkat. Hogyha nem egyezik bele, hogy cookie-kat használjunk, amikor Ön ezen az oldalon böngészik, előfordulhat, hogy weboldalunk nem fog teljes körűen működni.

Milyen cookie-kat használunk és miért?

Cookie neve: ci_session

 • Cookie elhelyezője: Honlapunk
 • Cookie célja: Az Ön egyedi session cookie-jának azonosításához szükséges weboldalunkon.
 • Cookie lejárata: böngésző bezárásakor

- Cookie neve: eucookielaw

 • Cookie elhelyezője: Honlapunk
 • Cookie célja: Ebben tároljuk, hogy az adott számítógépről érkező látogató elfogadta-e a Cookie
 • szabályzatunkat.
 • Cookie lejárata: 10 év

- Cookie neve: __utma, __utmb, __utmc, __utmt, __utmv, __utmz

 • Cookie elhelyezője: Google Analytics
 • Cookie célja: A fenti sütik információkat gyűjtenek arról, hogy a látogatók hogyan használják a portált. Minden információ (böngésző használat, új látogatók száma, stb.) névtelenül kerül összegyűjtésre és elküldésre a google analytics szerverre azzal a céllal, hogy javítani tudjunk a weboldal által nyújtott szolgáltatásokon.

Google Analytics Cookiek használata honlapokon | Google Analytics Adatvédelmi áttekintés

További információk a cookie-król

A cookie-kal kapcsolatos részletesebb tudnivalókért keresse fel az alábbi weboldalakat:

 • - További információ a Cookiekről általában, illetve a Cookie-k használatáról és azok törléséről, blokkolásáról
 • - További információ a Google Analytics által használt cookiek-ról és azok törléséről, blokkolásáról.

- http://cookiepedia.co.uk/cookie-laws-across-europe

IV.2. Webes jelzők használata

A weblap tartalmaz webes jelzőnek használt képeket (web-beacon) 1 képpontból álló GIF-fájlokat -, melyek az adott lapok látogatóinak megszámlálására használatosak. A webes jelzőket helyezünk el az e-Hírlevelekben annak megállapítása céljából, hogy az üzenetet megnyitották-e és/vagy eleget tett-e a felhasználó a benne foglalt felhívásnak.Egyes jelzőket külső szolgáltatók helyeztek el (pl. Google Analytics, ProtopMail), elősegítendő a kampányaink vagy e-mailes kommunikációnk hatékonyságának meghatározását. Ezen webes jelzők segítségével állandó cookie-t is elhelyezhetnek a számítógépen, hogy bizonyos weblapok ismételt meglátogatása, illetve e-mailek újbóli megnyitása esetén felismerhesse az Ön számítógépét és ezen lapok megtekintésére vonatkozó anonim információkat állíthasson össze. Webhelyünk tiltja a webes jelzők személyes adatok gyűjtésére vagy elérésérevaló használatát.

IV.3. Egyéb adatgyűjtési módszerek

A webhely a HTTP header és IP csomag elemzés módszerét is használja a látogatói szokások, illetve kommunikációnk hatékonyságának növelésére. A rendszer a gyűjtött statisztikai adatokból további elemzéseket, számításokat végez, melynek eredményeképpen megállapítható az egyedi látogatók, bejelentkezett oldal-letöltések és egyéb webes használati mutatók pontos értéke.

V. Adatbiztonság

A PRO-QALY kiemelt figyelmet fordítanak az Ön személyes adatainak megfelelő szintű védelme és biztonsága érdekében. Az adatbiztonság keretében törekszünk arra, hogy megfelelően megvédjük az Ön magánszféráját, így olyan eljárásokat vezetünk be, amelyek nélkülözhetetlenek az Ön adatainak sérthetetlensége, biztonsága, és az Ön személyes adataihoz történő jogosulatlan hozzáférés megakadályozása érdekében.

A FELHASZNÁLÓK személyes és egészségügyi adatait harmadik félnek nem adjuk át.

Tájékoztatjuk, hogy az Ön adatainak kezelését az alábbi jogszabályok szerint kezeljük, vagy kezelhetjük

 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény; (Infotv.)
 • A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.)

V.1. Adatvédelmi incidensek kezelése

 • Az adatvédelmi incidens alatt a rendelet értelmében a biztonság olyan sérülését értjük, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
 • Az adatvédelmi incidenst indokolatlan késedelem nélkül, lehetőség szerint a tudomásra jutástól számított legkésőbb 72 órán belül bejelentjük az adatvédelmi felügyeleti hatóságnak, a NAIH (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) részére.
 • Ha az Adatkezelő bizonyítani tudja, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, akkor a bejelentés mellőzhető. Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár, az érintettet tájékoztatni kell. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell annak leírását, hogy milyen jellegű az adatvédelmi incidens, valamint az érintett a természetes személynek szóló, a lehetséges hátrányos hatások enyhítését célzó javaslatokat. Az érintettek tájékoztatásáról az ésszerűség keretei között a lehető leghamarabb gondoskodni kell, szorosan együttműködve a felügyeleti hatósággal, és betartva az általa adott útmutatást.

V.2. Az adatkezeléssel kapcsolatos felhasználói jogok

 • Elsődlegesen kérjük, hogy írásban tegye fel kérdéseit, mivel telefonon legfeljebb általános tájékoztatást áll módunkban adni.
 • A kérdéseinek kézhezvételét követően a leghamarabb, de legfeljebb 25 napon belül írásban közérthető formában tájékoztatjuk.
 • Amennyiben úgy gondolja, hogy a Pro-QALY Kft általi adatkezeléssel kapcsolatosai jogai sérültek, úgy több lehetősége is van.
 • Kérjük és javasoljuk, hogy a bírósági, hatósági jogorvoslatot megelőzően nyújtson be panaszt a Pro-QALY Kft-nek.

V.3. Hatósági jogérvényesítés

Panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

 • Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
 • E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
 • Honlap: http://www.naih.hu/
 • Telefon: + 36 (1) 391 1400
 • Telefax: + 36 (1) 391 1410

KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS

Tájékoztatjuk, hogy az adatkezeléseink mindenkori jogszerűségének biztosítása érdekében rendszeresen felülvizsgáljuk adatkezelési tájékoztatónkat. A vonatkozó jogszabályok módosítása esetén a tájékoztató megfelelő módon történő aktualizálásáról gondoskodunk. A változásokról rendezvényeinken, honlapunkon, elektronikus hírleveleinkben tájékoztatjuk Önt.

Mint minden weboldal, ez is használ cookie-kat, hogy kellemesebb felhasználói élményben legyen része, amikor az oldalunkon jár.
Az “Értem” gomb lenyomásával hozzájárulását adja, hogy elfogadja őket. További tudnivalókat a cookie-król Adatvédelm menüpont alatt talál.